Team Relay - July 25, 2019

Photo: Jaroslav Svoboda