XCO Elite Women - July 28,2019

Photo: Jaroslav Svoboda